top of page
SAMEN BOUWEN AAN.png

Cijfers 2021

Een financieel gezonde organisatie is essentieel om te kunnen blijven investeren en kwaliteit hoog te houden. Dat is een uitdaging in de huidige tijd van crisis en personeelskrapte. Samen bouwen, is bewust dingen anders doen zodat we kunnen blijven investeren.

Eind 2020 hebben we een aantal ombuiginitiatieven in gang gezet om onze kosten weer in lijn te brengen met onze omzet. Hiermee zijn we bewust een aantal zaken anders gaan doen. We zijn er trots op dat we, dankzij ieders inzet, de dalende trend in 2021 hebben kunnen keren.

Uitgangspunten in 2021 waren:

 • We besparen niet op de verzorging van de kinderen.

 • We houden hoog wat we echt belangrijk vinden en blijven daarin investeren.

 • Tevreden medewerkers, kinderen en ouders vinden we het allerbelangrijkste.

 • We blijven uitgaan van onze onderscheidende kracht:
  bijvoorbeeld waardering en ontwikkeling van medewerkers, het activiteitenaanbod, gezonde voeding en leefstijl.
   

Om dat te bereiken, hebben we, onder andere:

 • Onze beroepskracht-kind-ratio (BKR) aangepast. Eerder zetten we bij 2Samen meer personeel in dan wettelijk vereist. Dit was niet langer haalbaar. De wet borgt de kwaliteit.

 • Medewerkers (en hun talenten) slimmer ingezet, zodat we geld overhielden om te investeren.

 • Slimmer ingekocht met betere en duurzame afspraken met leveranciers. Daarvoor is een Coördinator Inkoop aangesteld.

CIJFERS 2021

Werkwijze Pedagogisch coaches

In 2021 zijn Pedagogisch Coaches deels gaan meedraaien op de groep. Hiermee willen we stimuleren dat de coaches meer naast de pedagogisch medewerkers staan om van en met elkaar te leren en te ontwikkelen. Deze werkwijze was en is nog steeds wennen. Door personeelskrapte zijn de coaches vaak ingezet om de personeelsbezetting op orde te houden en sluiting van groepen te voorkomen. 

CIJFERS 2021

Klachten goed afgehandeld

Wij vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van onze klachtenprocedure en dat zij hier, indien nodig, ook gebruik van maken. Alle feedback is welkom en zien wij als kansen om verder te verbeteren. In 2021 hebben wij 15 klachten ontvangen (totaal heel 2Samen). Bij de meeste locaties waren er geen klachten. Over het algemeen gaat het over een enkele klacht per locatie per periode. De Geschillencommissie Kinderopvang is niet ingeschakeld.

 

Het percentage klachten ten opzichte van het aantal kinderen bedraagt 0,17%. Dit is lager dan in voorgaande jaren.

Hoewel klachten kunnen leiden tot het aanpassen van beleid of procedures kan het ons soms ook sterken in de manier waarop wij werken. Zo blijven wij bijvoorbeeld de mogelijkheid aanbieden om een dag te ruilen ook al is dit niet eenvoudig te organiseren.
We willen zo klantgericht mogelijk werken en flexibiliteit bieden aan ouders en kinderen.

CIJFERS 2021

Financiën

Resultaat 2021 is +1,2 miljoen (2020: -1,2 miljoen)

Rendement 2021 is +2,8% (2020: -2,7%)

Omzet 2021 is 44,2 miljoen (2020 42,1 miljoen)

KOSTEN NW2.png

Met het resultaat en rendement  van 2021, hebben we de verliezen uit 2020 volledig gecompenseerd. 

CIJFERS 2021

Personeel

Corona en de krapte in de arbeidsmarkt hebben in 2021 grote invloed gehad op de personele inzet binnen 2Samen. Dagelijks wordt er op de locaties gepuzzeld om de groepen goed bemand te houden. Dat vraagt veel flexibiliteit en extra inzet van medewerkers. Daarvoor bedanken we onze medewerkers en zeker ook onze vrijwilligers in de TSO. Omdat de krappe arbeidsmarkt voorlopig blijft, is het van belang dat de focus blijft liggen op een goede strategische personeelsplanning. 

In 2021 was sprake van een daling van het aantal medewerkers t.o.v. eerdere jaren. Er is blijvende aandacht voor de in- en doorstroom en het beperken van de uitstroom. Na een toename in de uitstroom, is deze het tweede halfjaar gestabiliseerd. We hebben een recruiter aangesteld die steviger inzet op de werving van nieuwe medewerkers. Sinds 2019 hebben we nog nooit zoveel medewerkers aangenomen als in 2021. De inzet van de recruiter en diverse wervingscampagnes lijkt zijn vruchten af te werpen.

In 2021 waren 845 medewerkers

in dienst (622 FTE). 

PERSONEEL.png

CIJFERS 2021

Aantal Kindplaatsen

Ondanks de lockdown nam de bezetting in de dagopvang gedurende het jaar toe. In de buitenschoolse opvang hield de ingezette dalende trend sinds de start van de lockdown, tot eind augustus aan. Ouders hielden hun kinderen sneller thuis omdat ze zelf veelal vanuit thuis aan het werk waren. Vanaf september zagen we herstel. Gemiddeld schreven zich per maand 200 kinderen in, wat gelukkig aanzienlijk meer is dan in 2020.

Aantal Kindplaatsen
BUTTON ROZE.png

Pagina 6 van 6

Emmertjes in zand kopiëren.png
bottom of page