top of page

CIJFERS 2022

Een financieel gezonde organisatie is essentieel om in de wensen van kinderen, ouders en personeel te blijven voorzien.

Financiën

Omzet

De resultaten van 2022 laten zien dat het goed gaat met onze organisatie. We zien een gestage omzetgroei en hebben na corona de draad weer kunnen oppakken. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en streven ernaar om ons rendement weer terug te investeren in onze organisatie. Daar was meer dan voldoende ruimte voor.

Resultaat 2022 is +2,1 miljoen (2021: +1,2 miljoen)

Rendement 2022 is +4,5% (2021: +2,8%)

Omzet 2022 is 48,1 miljoen (2021 44,2 miljoen)

KOSTEN NW.png

Personeel: werven en waarderen

Er is maximaal ingezet op werving en opleiden van nieuwe medewerkers. Daarmee hebben het aantal FTE gedurende het jaar redelijk stabiel kunnen houden. Wel zien we, wederom, een daling ten opzichte van vorig jaar. Door met verschillende vaste uitzend- en detacheringsbureaus te werken konden we de locaties over het algemeen open houden. Naast het binnenhalen van nieuwe mensen, ligt de focus meer dan ooit op het behouden van onze medewerkers

Aantal medewerkers.png

In 2022 waren 800 medewerkers

in dienst (597 FTE). 

Aantal kindplaatsen

De stijgende trend in het aantal kinderen zette door. Ook in 2022 zagen we een toename ten opzichte van eerdere jaren. Een hele uitdaging gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dankzij de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers konden we onze kwaliteit hooghouden.

Aantal kinkplaatsen kopiëren.png

Inschrijvingen

Gemiddeld schreven zich in 2022 per maand 225 nieuwe klanten in, een stijging van 10% ten opzichte van 2021. Dus ook hier is sprake van herstel. Deze klanten staan uiteraard niet allemaal alleen bij 2Samen ingeschreven, maar veel ouders geven aan 2Samen als eerste voorkeur te hebben.

Investeringen

Daarnaast hebben we extra inspanningen verricht om gewenste verbeteringen van locaties te realiseren. Ook hebben we een pand aangekocht met het oog op de verwachte groei.

Milde tariefstijging

We hebben de afweging gemaakt om voor 2023 een zeer milde tariefsverhoging voor ouders door te voeren. Het risico bestaat daarbij dat we het lopende jaar (2023) mogelijk afsluiten met een tekort maar onze vermogenspositie laat dat meer dan toe.

Klachten goed afgehandeld

Al jaren zien we een dalende trend in het aantal klachten. In 2022 zijn 10 klachten ingediend t.o.v. 15 in het jaar ervoor. Deze zijn naar tevredenheid afgehandeld en dus niet voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Wij vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van onze klachtenprocedure en dat zij hier, indien nodig, ook gebruik van maken. Alle feedback is welkom!

Hoewel klachten kunnen leiden tot het aanpassen van beleid of procedures kan het ons soms ook sterken in de manier waarop wij werken. Zo blijven wij bijvoorbeeld de mogelijkheid aanbieden om een dag te ruilen ook al is dit niet eenvoudig te organiseren.
We willen zo klantgericht mogelijk werken en flexibiliteit bieden aan ouders en kinderen.

Pagina 5 van 5

Footer wij zijn jou.png
bottom of page